Reglement Prijs Lucien De Coninck

  1. Algemeen

De Prijs Lucien De Coninck (verder: de prijs) is een tweejaarlijkse prijs die gaat naar een persoon die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek combineert met humanistisch en vrijzinnig geïnspireerd maatschappelijk engagement. Dit geheel in de lijn van het leven en werk van wijlen Lucien De Coninck. De prijs gaat alternerend naar iemand werkzaam in de wijsbegeerte of verwante disciplines (bv. ethiek en moraalwetenschappen) en naar iemand werkzaam in de levenswetenschappen (bv. biologie en geneeskunde). De laureaat ontvangt 2000 euro en een kunstwerk van Paul Van Gysegem. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit relevante experts, beslist na beraadslaging wie de laureaat wordt. De voorzitter van het Fonds Lucien De Coninck (verder: het Fonds) zit deze beraadslaging voor. De plechtige uitreiking vindt steeds plaats op een zondagmorgen in april. Traditioneel geeft de laureaat nadien een lezing voor het brede publiek over zijn of haar wetenschappelijke werk.

  1. De kandidaten

2.1. Het profiel van de kandidaat

Elke kandidaat moet in de eerste plaats hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten. Daarnaast dient hij of zij zich terug te vinden in de basisfilosofie van wijlen Lucien De Coninck en die visie verdedigen en uitdragen. Bovendien moet elke kandidaat getuigen van eigen maatschappelijk engagement, hoe apart en verscheiden dat engagement ook kan zijn. Wat de basisfilosofie van Lucien De Coninck inhoudt, vindt u terug bij ‘Profiel van de kandidaat‘. Dit profiel geldt zowel voor de kandidaat “ethiek” als voor de kandidaat “biologie”. Indien één van de drie voorwaarden niet vervuld is, is de kandidaatstelling niet ontvankelijk. Er is geen leeftijdsgrens maar de prijs gaat bij voorkeur naar een jonge en beloftevol wetenschapper die zich in het recente verleden reeds verdienstelijk maakte, maar voor wie de erkenning door het Fonds LDC ook waardevol is voor de verdere uitbouw van zijn of haar wetenschappelijke carrière.

2.2. Indienen van dossier

Elke kandidaat dient een dossier in te dienen tegen uiterlijk 1 december van het jaar dat aan de prijs voorafgaat. Dit dossier wordt ingeleid door een gemotiveerd schrijven van minimum anderhalve pagina waarin omstandig uitgelegd wordt wat hoogstaand is aan het verrichte wetenschappelijke onderzoek, in welke zin het onderzoek gebeurt in overeenstemming met de basisfilosofie van wijlen Lucien De Coninck en hoe de kandidaat zijn vrijzinnig humanistisch engagement tot uiting brengt. Verder bevat het dossier een curriculum vitae en een recente publicatielijst, alsook een selectie van enkele representatieve publicaties. Dit dossier wordt in elektronische versie gestuurd naar  het secretariaat van het Fonds (fondsluciendeconinck@gmail.com). Het gemotiveerde schrijven vermeldt nuttige contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en een referentiepersoon.

2.3. Bekendmaking, prijsuitreiking, voordracht

Alle kandidaten verbinden zich er toe de prijsuitreiking te kunnen bijwonen. De datum, doorgaans een zondag in april, wordt meegedeeld vanaf de oproep die start vanaf eind oktober of begin november. De voorzitter neemt na de beraadslaging en beslissing van de jury contact op met alle kandidaten. Op de prijsuitreiking houdt de laureaat zelf een dankwoord. De laureaat stelt iemand voor die een laudatio kan uitspreken. De voorzitter neemt contact op met die voorgestelde persoon. Na de prijsuitreiking houdt de laureaat een lezing waarvoor alle leden van het Fonds uitgenodigd worden. Die lezing kan een les zijn die de laureaat als een voordracht inkleedt of een aparte lezing georganiseerd door het Fonds. De naam van de laureaat wordt aan de lijst van laureaten toegevoegd. Hij of zij ontvangt 2000 euro en een kunstwerk van Paul Van Gysegem.

  1. De jury

3.1. De samenstelling

De Raad van Bestuur van het Fonds stelt de jury samen. Er is geen vaste jury. De jury wijzigt naargelang de alternering Ethiek of Biologie en naargelang de kandidaten. De juryleden horen zo weinig mogelijk officiële banden te hebben met de kandidaten. Hiërarchische oversten (promotor, diensthoofd, vakgroepvoorzitter, directeur) van de kandidaten zijn uitgesloten om als jurylid te zetelen. Collega’s van eenzelfde vakgroep of instelling en medeauteurs kunnen wel, maar alleen op voorwaarde dat de samenwerking met de kandidaten niet te hecht is. De Raad van Bestuur maakt uit of dit wel of niet het geval is. Het aantal juryleden ligt niet vast, maar is altijd even. De voorzitter van het Fonds zit de jury voor. Alle leden inclusief de voorzitter hebben één stem.

3.2. Het ideologische interview

Bij twijfel over de levensbeschouwelijke visie en/of het maatschappelijke engagement van de kandidaten, kan de Raad van Bestuur beslissen om kandidaten te interviewen. Twee leden van de Raad van Bestuur nodigen de kandidaat of kandidaten dan uit en stellen vragen die bedoeld zijn om deze twijfel weg te nemen. Het komt de Raad van Bestuur toe om de vorm, samenstelling en omvang van dit ideologische interview nader te bepalen.

3.3. Inzage in de dossiers

Alle juryleden alsook de leden van het Fonds kunnen de dossiers van de kandidaten vanaf 1 december inkijken of een elektronische versie vragen aan de ondervoorzitter van het Fonds die tevens een overzicht maakt van alle kandidaten met een aantal elementaire gegevens (naam, leeftijd, affiliatie, aantal publicaties, enz.). De ondervoorzitter bezorgt alle juryleden en leden van het Fonds dit overzicht. Wie de dossiers ter plaatse wil inzien, maakt een afspraak met de ondervoorzitter. Het staat de juryleden vrij om de opgegeven referentiepersoon van de kandidaat of kandidaten te contacteren.

3.4. De beraadslaging

Elk jurylid maakt een gemotiveerde top-drie uit de lijst van kandidaten en breng die mee naar de beraadslaging. De voorzitter noteert die top-drie en leidt de discussie. Er wordt gestreefd naar consensus, maar blijft die uit dan wordt er gestemd bij meerderheid. Elk jurylid heeft één stem. De beraadslaging kan worden bijgewoond door één of meerdere leden van het Fonds maar die hebben geen stemrecht. De voorzitter neemt vervolgens contact op met de kandidaten en feliciteert de laureaat.